• Procesmanagers van interactieve gebiedsontwikkeling

OBL Consult

Wij zijn een energiek en betrokken adviesbureau dat duurzame en daadkrachtige adviezen en oplossingen ontwikkelt voor locaties en gebieden. Met een interactieve aanpak werken wij in teamverband aan verkenningen, initiatieven en projecten om gebieden te vernieuwen en te versterken. Wij zijn specialisten in de koppeling van strategisch en uitvoerend werk en hebben de overtuiging dat dit realistisch en duurzaam moet. Kwaliteit vinden wij essentieel, we doen wat we beloven en bovendien met passie voor het vak.
 • De Laarberg

  Ontwikkeling
  Voor de gebiedsonderneming Laarberg, het regionale bedrijventerrein van de gemeenten Oost Gelre en Berkelland vervullen wij de directiefunctie van de BV/CV. Laarberg is een bedrijventerrein van ongeveer 100 ha voor ondernemers, door ondernemers. Het wordt fasegewijs ontwikkeld afgestemd op de vraag. Dat betekent met de huidige stikstofproblematiek dat we diverse ruimtelijk procedures lopen en daarbij heeft Laarberg aandacht voor alle stakeholders. Dat betekent ook dat in onze plannen en in ons handelen de omgeving, het leef- en werkklimaat, de cultuurhistorie en toekomstbestendigheid actief meegenomen en de waarde toegekend die zij verdienen. Toekomstbestendig ondernemen in hoge milieucategorieën met respect voor omgeving en natuur.
 • Tappersheul

  Ontwikkeling
  Voor de gemeente Oudewater voeren we het projectmanagement uit van de uitbreiding van het bedrijventerrein Tappersheul met nieuwe kavels voor bedrijven en een nieuw zwembad en een skeelerbaan. Na een uitgebreid participatietraject met de omgeving is het bestemmingsplan vastgesteld en hebben we het uitgifteproces van de bedrijfskavels op de rails gezet. De landschappelijke inpassing wordt naar de open polder afgebiesd met een nieuw landschapspark volgens de kernrandzonevisie. Voor het bestaande bedrijventerrein hebben wij voor de gemeente een revitaliseringsplan opgesteld.
 • Hondsgemet

  Uitgifte &promotie

  Voor de gemeente West Betuwe zijn we verantwoordelijk geweest voor de acquisitie en de vestiging van nieuwe bedrijven op het bedrijventerrein Hondsgemet. Door de ligging van het terrein langs de A15 is er veel interesse uit de logistieke sector, daarnaast benaderden wij het lokale MKB vanuit onze analyse van huisvestingvraagstukken van bestaande terreinen. Wij waren ook adviseur voor de nieuwe vraaggerichte ontwikkeling van Hondsgemet Noord.

 • Rijswijk Buiten

  Advies

  Voor het Programmabureau Rijswijk Buiten van de gemeente Rijswijk hebben wij een omgevingsanalyse gemaakt en een haalbaarheidsonderzoek gebiedsontwikkeling opgesteld. De gemeente had gronden in eigendom en wilde een groot woningbouwprogramma realiseren. Tegelijkertijd was er in het plangebied nog een grote variëteit aan bedrijven. Wij brachten de consequenties van keuzes in beeld voor de woningbouw, de omgeving van het ingepaste bedrijf en voor nieuwe bedrijvenlocaties. Zijn de gevestigde bedrijven inpasbaar in een herstructurering of ligt uitplaatsing meer voor de hand?

 • Grote Polder

  Revitalisering

  Voor de gemeente Zoeterwoude hebben wij het procesmanagement voor de revitalisering van het bedrijventerrein Grote Polder gevoerd. Wij koppelden de mogelijkheid stroken grond aan te kopen langs de openbare ruimte aan de verplichting de stroken en de voorterreinen opnieuw in te richten volgens een representatief en natuurinclusief ontwerp. Met de verkoop kon de herinrichting van de openbare ruimte deels worden betaald en een coöperatieve vereniging worden opgericht. Wij ondersteunden ook bij de verwerving van subsidie, de verkoop van ontwikkellocaties en de introductie van parkmanagement.

 • Gouwe Park

  Uitgifte & promotie

  Voor het Bedrijvenschap Regio Gouda hebben we de acquisitie en de promotie van het bedrijventerrein Gouwe Park een flinke impuls gegeven. In de gemeente Zuidplas, even ten westen van Gouda en ontsloten door de rijkswegen A20 en A12 is door het bedrijvenschap circa 65 hectare nieuw bedrijventerrein ontwikkeld. Een kwalitatief hoogwaardig en duurzaam bedrijventerrein dat plaats biedt aan bedrijven tot en met milieucategorie 3.

 • Stichtse Kant

  Advies

  Voor de gemeente Almere en de grondeigenaar waren wij strategisch adviseur voor de ontwikkeling van dit grootschalige bedrijventerrein aan de A27. Wij deden onderzoek naar de specifieke eisen van de beoogde economische functies, waaronder logistiek, en ontwikkelden een programma van eisen voor de ontwikkeling. Wij begeleidden de stedenbouwkundige opzet en deden onder meer onderzoek naar de haalbaarheid van een facility point en centraal parkeren.

 • Industriepark Cranendonk

  Advies

  Voor Nyrstar, wereldmarktleider in de productie van zink, hebben wij een businessplan opgesteld voor de herstructurering van enkele honderden hectares bedrijventerrein die niet langer nodig zijn voor productie. Het plan behandelt de inhoudelijke, financiële, markttechnische en organisatorische aspecten van de herstructurering die zowel voorziet in grootschalige natuurontwikkeling als in ruimte voor andere industrieën in de zwaarste categorieën. In de businesscase zijn het toekomstig beheer van de openbare ruimte en de exploitatie van de gemeenschappelijke voorzieningen integraal meegenomen, met als ambitie het meest duurzame zware industriepark van Nederland te ontwikkelen.

 • Goudse Poort

  Revitalisering

  Voor de gemeente Gouda voerden wij het procesmanagement voor de herstructurering van bedrijventerrein Goudse Poort naar een gemengde kantoren-, retail- en bedrijvenlocatie. Onze taak hield in het initiëren, afstemmen en organiseren van deelprojecten onder het thema duurzaam ondernemen en het in beeld brengen en verzorgen van de juiste vestigingsvoorwaarden. Een meerjarig traject waarin gemeente, vastgoedeigenaren en ondernemers samenwerken om een succesvol bedrijventerrein neer te zetten met een prima ondernemersklimaat. Resultaten zijn onder meer een functionerende parkmanagement­organisatie, een verbeterde bereikbaarheid, de aanwezigheid van vervoersmanagement, warmte-koudeopslag en het keurmerk veilig ondernemen.

  Gebiedsontwikkeling

  Wij werken aan het toekomstbestendig maken van de woon- en werkomgeving. Dat doen we door bedrijventerreinen, buurten en wijken te vernieuwen en te revitaliseren. Wij zien een flinke opgave; een duurzamere toekomst, intensief ruimtegebruik, het faciliteren van de nieuwe vraag binnen de bestaande ruimte. Met veel eigenaren en belangen waarbij een flink aantal vraagstukken in samenhang moeten worden opgelost en waar het aan komt op een goed georganiseerd proces en strategische communicatie. We werken ook aan gebiedsontwikkeling in de schaarse ruimte die veranderingen te weeg brengen in de dagelijkse leefomgeving van burgers. Elke uitbreiding pakken we op met grote betrokkenheid en oprechte aandacht voor belangen, waarbij ruimtelijke keuzes ook van onderop komen.
  • Schuifruimte

   Advies

   Voor de gemeente Woerden hebben wij een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd naar locaties voor nieuwe bedrijventerreinen met een uitgebreid participatietraject onder de lokale bevolking. Woerden heeft dringend ruimte nodig om de eigen groeiende bedrijven te behouden maar de ligging in het Groene hart maakt dat lastig. Door de keus binnenstedelijk ruimte te willen creëren voor woningbouw betekent dat een nieuw bedrijventerrein in de groene rand van de stad komt te liggen. Met een inspraakprocedure in drie openbare stappen heeft de gemeenteraad uiteindelijk twee locaties aangewezen voor ontwikkeling, beide met een groene landschappelijke inpassing.

  • Wijdemeren

   Advies

   Voor de gemeente Wijdemeren zijn wij kwartiermaker voor vernieuwing van de bedrijventerreinen en bedrijfslocaties. Wijdemeren is onderdeel van de regio Gooi en Vechtstreek en ligt midden in het Plassengebied. Wijdemeren profiteert van haar ligging met een goed leefklimaat en een in potentie goed vestigingsklimaat. Het behoud van welvaart en welzijn vraagt echter voortdurend aandacht en zorg. Daarom wordt er nu naar de bedrijventerreinen in de gemeente gekeken en in beeld gebracht hoe deze toekomstbestendiger te maken, mede door de juiste aandacht te geven. Wat is de juiste ontwikkeling voor de bedrijventerreinen en hoe wordt deze verwezenlijkt?

  • Barwoutswaarder

   Revitalisering

   Voor het bedrijventerrein Barwoutswaarder en de bedrijventerreinen in Kamerik en Zegveld stellen wij revitaliseringsplannen op en leveren wij de gemeente het procesmanagement. Op het bedrijventerrein in Kamerik wordt de ruimte tussen de gevels van de bedrijfspanden volledig nieuw ingericht, de gemeente reconstrueert de openbare ruimte en de ondernemers hun voorterreinen. Op het bedrijventerrein van Zegveld worden panden herontwikkeld en op Barwoutswaarder wordt de centrale zone opnieuw ingericht, mede door de aanleg van een nieuw wegtracé.

  • Harnaschpolder

   Advies

   Voor het Bedrijvenschap Harnaschpolder hebben wij de rol van strategisch adviseur ingevuld en ondersteunden wij bij de totstandkoming van een ontwikkelstrategie, de positionering en de marketing voor deze nieuwe bedrijvenlocatie aan de A4. Een inhoudelijke uitwerking van de beleidswens van de gemeenten Den Haag, Delft en Midden-Delfland om de locatie strategisch in te zetten om ruimte te bieden aan bedrijfsuitplaatsingen uit de eigen gemeenten.

  • Kerkdennen

   Revitalisering

   Voor de gemeente Ermelo voerden we het procesmanagement voor de revitalisering van het bedrijventerrein Kerkdennen. Het doel is om het functioneren van dit binnenstedelijk gelegen bedrijventerrein te verbeteren. Onze werkzaamheden betroffen onder meer het opzetten van marketing specifiek gericht op door ons in beeld gebrachte doelgroepen en het verbeteren van knelpunten op het gebied van stedenbouw, landschap en verkeer.

  • Businesspark Haaglanden

   Advies

   Bij de oprichting en start uitvoering van Businesspark Haaglanden hebben wij een ondersteunende adviesrol vervuld. Business Park Haaglanden is een compact en slagvaardig team van specialisten op het gebied van locatieadvies. Zij kennen de mogelijkheden, de feiten, de historie en de kansen van de regio Haaglanden. Het team heeft de afgelopen jaren diverse ondernemers geholpen bij het vinden van een geschikte locatie, de aankoop van grond en de realisatie van nieuwe bedrijfspanden.

   Stijl

   Wij zijn aanpakkers. We willen resultaat behalen maar voelen ons net zo verantwoordelijk voor de weg ernaar toe. We maken het niet moeilijker dan nodig maar ook niet gemakkelijker dan de realiteit. Ieder van ons combineert strategische kwaliteiten en operationele vaardigheden met een flinke drive. We houden van complexe en gevoelige dossiers die we graag in de volle breedte en met een uitstekend gevoel voor bestuurlijke en maatschappelijke verhoudingen managen. We zijn aanspreekpunt voor wethouders, directie of commissarissen en spreken graag met omwonenden en ondernemers. Wij zorgen ervoor dat de relaties bij elkaar worden gebracht, de zaken in een versnelling komen en bestendig zijn. We zijn creatief en zakelijk en schakelen lichtvoetig binnen complexe samenwerkingen.
   • Entrada Park

    Transformatie

    Voor de gemeente Ouder-Amstel hebben we de gebiedsregie tussen vastgoedeigenaren en de gemeente gevoerd voor de transformatie van het kantorengebied Entrada naar een nieuwe stedelijke woonwijk. De ligging aan de ringweg van Amsterdam en het metrostation biedt mogelijkheden te verdichten naar 1000 appartementen waarmee een bijdrage wordt geleverd aan de woningbouwopgave in de Metropoolregio Amsterdam. Focus was het op één lijn krijgen van alle eigenaren van de kantoorgebouwen met uitgangspunten voor ontwerp, ontwikkeling en realisatie.

   • The George

    Tender

    Voor een locatie op de Zuidas hebben we het team van dok architecten ondersteund bij de ontwikkeling van een woonmilieu met geborgenheid en gezamenlijkheid. In een gebied dat voornamelijk door kantoren wordt gedomineerd ontstonden groene terrassen en gemeenschappelijke interieurs en exterieurs waar netwerken zich spontaan en laagdrempelig kunnen ontwikkelen. Op het dak wordt hemelwater op om het groen van water te kunnen voorzien. De opdracht betrof conceptontwikkeling en het opstellen van het verhaal. De tender is gewonnen.

   • Het Zuiderterras

    Tender

    Voor een tender van de gemeente Purmerend voor de nieuwe woonbuurt Kop West hebben wij het team van Did Vastgoedontwikkeling ondersteund. De locatie vroeg om een zekere rust en standing binnen een gebiedsontwikkeling waar door particulier opdrachtgeverschap een grote architectuurvariatie is ontstaan. Wij dachten mee in de ontwikkeling van het woonprogramma voor zowel jongeren als senioren en stelden het verhaal op voor de tender. De tender is gewonnen.

   • Airpark Wonen

    Advies

    Voor de provincie Overijssel en de gemeente Enschede (Area Development Twente) hebben we een studie verricht die antwoorden gaf op de vragen met welk programma, strategie en organisatie financieel verantwoord grond en gebouwen kunnen worden afgezet in de markt. We hebben geanalyseerd in welke plandelen met een alternatief programma hogere opbrengsten te realiseren zijn en welke gevolgen dit heeft voor de eigen organisatie en de middelen. Daarnaast hebben we de businesscases van de achterliggende vastgoedontwikkelingen en exploitaties in beeld gebracht.

   • Dorpsveld

    Tender

    Voor een tender van Ontwikkelingsmaatschappij het Nieuwe Westland hebben wij het team van Did Vastgoedontwikkeling ondersteund met de opzet van een bijzonder woonprogramma. Doel was om doorstroming op gang te brengen uit de aanliggende woonwijken waar sprake is van een sterke vergrijzing. Zo ontstond een gemengd buurtje voor zowel senioren als voor jonge gezinnen (‘gespikkeld wonen’) om samen een buurtschap te maken. Twee hofjes met gemeenschappelijke erven die geborgenheid beiden en een overall uitstraling die modern en eigentijds is.

    Inspiratie

    Wij voelen ons geïnspireerd door de grote thema’s klimaat, energie en natuur en de veranderingen die ophanden zijn vanuit wonen, economie en landbouw. Wij zijn ervan overtuigd dat er nieuwe kansen liggen voor gebieden om zich te versterken of te veranderen naar innovatieve en duurzame woon en werkmilieus. Daarom voeren we graag inspirerende verkenningen uit, in opdracht of op eigen initiatief, en vaak in samenwerking met interessante ontwerpers en denkers. We werken ook graag in teamverband mee aan kortere trajecten, zoals tenders of conceptontwikkeling.
    • Boemerang

     Conceptontwikkeling

     Om het leegstaande en beschermde rijksmonument de Boemerang nieuw leven in te blazen hebben we een eigen verkenning uitgevoerd naar de ruimtelijke en commerciële mogelijkheden. De boemerang is het voormalige kantoorgebouw van SC Johnson in Mijdrecht en ontworpen door architect Maaskant in een typerende functionalistische stijl. De verkenning leidde tot creatie van een groenblauwe kantoorcampus met aanvullend bouwvolumes. De boemerang zou daarvoor (moeten) worden afgekoppeld van de hallen die in bedrijf zijn bij Johnson.

    • Bedrijvencamping Hoogtij

     Conceptontwikkeling

     Voor de gemeente Zaanstad en de Ontwikkelingsmaatschappij Noordzeekanaal ontwikkelden we een businesscase voor een ultra-flexibel werkmilieu gericht op jonge ondernemingen met kasstroom maar zonder vermogen. Hoe kun je gronduitgifte op gang brengen, rentelasten beëindigen en nieuwe activiteiten aantrekken op een braakliggend terrein als reguliere uitgifte stokt? Met een propositie op basis van niet-ingerichte ruimte en basic hospitality.

    • Bermbloemen

     Conceptontwikkeling

     Om het ruimtegebruik op bedrijventerreinen te intensiveren hebben we een verkenning uitgevoerd naar de mogelijkheden van stapeling van functies. Hoe verbeter je de aantrekkelijkheid als er geen ruimte is om te ontwikkelen en vernieuwing van bestaande panden hapert? We onderzochten samen met Nio Architecten de ruimtelijke, juridische en praktische mogelijkheden (en beperkingen) van bedrijfsgebouwen te bouwen boven openbare en private gronden in case studies voor Krimpen aan de IJssel en Mijdrecht. Inzending van een prijsvraag van het ministerie van Economische Zaken.

    • BTA-12

     Uitgifte & promotie

     Voor het acquisitieteam van de bedrijventerreinen A12 die de gemeenten Ede en Veenendaal samen ontwikkelden hebben wij het supervisorschap uitgeoefend. Hier werd ongeveer 100 hectare grond uitgegeven op drie hoogwaardige terreindelen. Onze opdracht bestond uit het ontwikkelen van een acquisitieplan, een marketingstrategie, een goede netwerkopbouw en het beheer. Daarnaast pleegden we zelf acquisitie. Voor het bedrijventerrein A12/A30 adviseerden we ook over de stedebouwkundige opzet, de invoering van parkmanagement en de mogelijkheden van centraal parkeren

    • Scalda

     Ontwikkeling

     Voor Scalda hebben wij een innovatieve onderwijsomgeving gecreëerd waar leren, werken en prettig verblijven gecombineerd worden. Scalda is een instelling voor middelbaar beroepsonderwijs en volwasseneneducatie. Met de directeuren van de vakopleidingen hebben we een gezamenlijke kijk op de opgave geformuleerd en samenwerkingen tot stand gebracht tussen de opleidingen toerisme, horeca en economie en professionele leisure- en horecabedrijven. Voor de investeerders hebben wij het ontwikkelingsmanagement uitgevoerd richting realisatie.

    • Schinkelhaven

     Transformatie

     Binnen de transformatie van geisoleerd werkgebied tot een inclusieve, levendige en groene stadswijk hebben we het projectmanagement uitgevoerd van herontwikkeling van industrieel erfgoed. Van het complex is het bijzondere halgedeelte gerenoveerd en de oude kantoorvleugel gesloopt met als doel een iconische trekker te realiseren voor de creatieve industrie. De opdracht van de eigenaren van het complex betrof zowel de planontwikkeling als het projectmanagement.

     Bureau

     OBL Consult is het bureau van Pieter Palm en Joost Okkema. Wij zijn sterk in het omzetten van beleid in concrete projecten. Wat gaan we doen en hoe pakken we dat aan? Dat doen we in teamverband binnen een ambtelijke organisatie, bij een bedrijf of een organisatie buiten de lijn. Vaak geven we leiding aan teams maar soms zijn wij ook de creatieve vleugelspeler, de kwartiermaker, acquisiteur of strategisch adviseur. Door onze kennis van de markt kunnen we snel schakelen en de juiste specialisten betrekken.

     Pieter Palm

     Pieter Palm is een ervaren gebiedsontwikkelaar van complexe, gemengde programma’s in een gevoelige context. Hij initieert en verkent en ontwikkelt stuwende kracht in processen en projecten, zowel in een private als een publieke rol. Pieter hecht aan de sociaaleconomische betekenis van klussen en voelt zich uitgedaagd om voor elkaar te krijgen dat overheid en bedrijfsleven samen investeren in een betere en duurzame leefomgeving. Pieter voelt zich goed in politiek-maatschappelijke processen waar het aankomt op heldere communicatie.

     Joost Okkema

     Joost Okkema beweegt zich op het snijvlak van economie, ruimte en gebiedsontwikkeling. Veelal in de initiatieffase van gemengde gebieden en bedrijventerreinen. Hij is ervaren in het (her)ontwikkelen van gemengde locaties, het opzetten van parkmanagement en de marketing en sales van bedrijventerreinen. Hij is ervaren als gebiedsontwikkelaar met een track record in complexe ontwikkelingen waar programma en identiteit een rol spelen. Betekenisgeving speelt een belangrijke rol bij Joost en hij probeert te doorzien waar kansen liggen. Maar hij vindt ook dat een project er gewoon heel goed moet uitzien. ‘Het is fijn om door een gebied te rijden en te zien dat de eerste lijnen waardevol zijn gebleken.’

     Expertise

     Onze producten

     • strategische agenda
     • haalbaarheidsstudie gebiedsontwikkeling
     • gebiedsondernemingsplan
     • transformatie- en revitaliseringsplan
     • aanpak gebiedsverduurzaming

     Onze rollen

     • adviseur
     • project- of procesmanager
     • programmamanager
     • kwartiermaker
     • directeur gebiedsonderneming

     Onze expertise

     • planontwikkeling en procedures
     • participatie en draagvlakontwikkeling
     • acquisitie en gronduitgifte
     • grondexploitatie
     • bouw en leiding van projectorganisatie

     Klanten

     Publiek

     • Area Development Twente                                 
     • Bedrijvenschap Harnaschpolder
     • Bedrijvenschap Regio Gouda
     • BOM NV
     • Business Park Haaglanden
     • Gemeente Beuningen
     • Gemeente De Ronde Venen
     • Gemeente Echt-Susteren
     • Gemeente Ede
     • Gemeente Ermelo
     • Gemeente Gouda
     • Gemeente Middelburg
     • Gemeente Ouder-Amstel
     • Gemeente Oudewater
     • Gemeente Rotterdam

     Publiek

     • Gemeente Schiedam
     • Gemeente Waalwijk
     • Gemeente West Betuwe
     • Gemeente Wijdemeren
     • Gemeente Woerden
     • Gemeente Zaanstad
     • Gemeente Zoeterwoude
     • Havenbedrijf Rotterdam
     • NV Industriebank LIOF
     • Ontwikkelingsmaatschappij Midden-Limburg
     • OOST NL
     • Programmabureau Rijswijk Buiten
     • Sportstad Heerenveen
     • Stadsregio Arnhem Nijmegen

     Privaat

     • Bouwinvest
     • BNG Gebiedsontwikkeling
     • BPD
     • Coöperatie Park Management Grote Polder
     • Did Vastgoedontwikkeling
     • Hurks Bouwgroep
     • Klépierre
     • Lieven de Key
     • M.J. de Nijs Projectontwikkeling
     • Nyrstar
     • Ondernemers Lammenschansweg Leiden
     • OVG Real Estate
     • Rochdale
     • RTL Nederland
     • Scalda

     Contact

     Postbus 100
     3645 ZL Vinkeveen
     info@OBL-consult.nl

     Studio Botshol
     Botsholsedwarsweg 3
     3646 AJ Waverveen

     Ir. Pieter Palm

     Ir. Joost Okkema